Тридцать восемь тысяч: 138000 — денежная сумма прописью / 138000

Содержание

→ %d1%82%d1%80%d0%b8%d0%b4%d1%86%d0%b0%d1%82%d1%8c%20%d0%b2%d0%be%d1%81%d0%b5%d0%bc%d1%8c

Речь и обсуждение со слушателями, основанные на «Сторожевой башне» от 15 июля 2003 года, с. 20.

«Gözətçi Qülləsi»nin 2003-cü il 1 oktyabr sayının 18-ci səhifəsinə əsaslanan nitq və dinləyicilərlə müzakirə.

jw2019

б) Чему мы учимся из слов, записанных в Деяниях 4:18—20 и Деяниях 5:29?

b) Həvarilərin işləri 4:18—20; 5:29 ayələrindən nə öyrənirik?

jw2019

И это побудило Исаию призвать своих соотечественников: «О, дом Иакова! Приидите, и станем ходить во свете Иеговы» (Исаия 2:5, ПАМ; 5:20).

Lakin xalqın böyük hissəsi o vaxta qədər, hələ İşayanın günlərində ruhani zülmətə qərq olmuşdu. Belə vəziyyət, İşayanı təşviq etdi ki, öz həmyerlilərini “ey Yaqub evi, gəlin RƏBBİN işığında yeriyək”,- deyə çağırsın (İşaya 2:5; 5:20).

jw2019

20 Мы, как истинные христиане, понимаем, насколько важно сохранять христианский нейтралитет, и мы решительно настроены делать это.

20 Biz məsihçilər, məsihçi bitərəfliyini qoruyub-saxlamağın nə qədər vacib olduğunu başa düşürük və bunu etməyə qəti qərarlıyıq.

jw2019

Особенно полезным добрым делом является обучение других истине о Царстве Бога (Матфея 28:19, 20).

Allahın Padşahlığı haqqında başqalarına öyrətmək, xüsusilə faydalı və xeyirxah bir işdir (Matta 28:19, 20).

jw2019

20 Современные критики оспаривают итог испытания на горе Кармил.

20 Bu gün bəzi tənqidçilər Baal kahinlərinin qətlini kəskin tənqid edirlər.

jw2019

«Идите и подготавливайте учеников во всех народах… уча их соблюдать все, что я повелел вам» (Матфея 28:19, 20).

«Gedin və bütün xalqların içində şagird hazırlayın,.. sizə əmr etdiyim hər şeyə riayət etməyi onlara öyrədin» (Mətta 28:19, 20).

jw2019

19, 20. а) Кто является обещанным Потомком?

19, 20. a) Vəd edilmiş Övlad kimdir?

jw2019

И для чего тебе… увлекаться постороннею?» (Притчи 5:18—20).

Oğul, axı niyə əxlaqsız qadınla məst olmalısan?” (Süleymanın məsəlləri 5:18-20, MKŞ).

jw2019

Что мы узнаем из видения, записанного апостолом Иоанном в Откровении 20:12, 13?

Həvari Yəhya tərəfindən Vəhy 20:12, 13 ayələrində yazılmış görüntüdən nə öyrənirik?

jw2019

Средняя продолжительность жизни около 20 лет, однако могут жить и больше 40 лет.

Orta ömür müddəti 20 il, ancaq 40 ildən çox yaşada bilirlər.

WikiMatrix

19, 20. а) Почему образцовое поведение христианина может прославлять Бога?

19, 20. a) Məsihçinin nümunəvi davranışı Yehovanı nəyə görə izzətləndirə bilər?

jw2019

Урок: Грамотное чтение (be с. 83, абз.

Dərs: Düzgün oxunuş (be s. 83, abz.

jw2019

В этой же главе говорится о другом демоне — «князе Греции» (Даниил 10:12, 13, 20).

Həmin hissədə həm də «Yunan hamisi olan [cin] mələk» haqqında da danışılır (Daniel 10:12, 13, 20).

jw2019

А что они там будут делать? ~ В Библии говорится, что те ученики, которые имеют участие в «воскресении первом», будут жить на небе и будут царствовать с Иисусом над землёй тысячу лет (Откровение 5:10; 20:6; 2 Тимофею 2:12).

Onlar İsa ilə birlikdə orada nə edəcəklər? ~ Müqəddəs Kitabda deyilir ki, «ilk dirilmədə» iştirakı olan şagirdlər göydə yaşayacaq və yer üzərində «min il səltənət sürəcəklər» (Vəhy 5:10; 20:6; 2 Timoteyə 2:12).

jw2019

Четверть Свидетелей Иеговы в стране участвуют в одном из видов пионерского служения, остальные ревностные Свидетели проповедуют в среднем 20 часов в месяц

Bu ölkədə hər dörd Şahiddən biri pioner xidmətinin müəyyən bir növündə iştirak edir, Şahidlərin qalan hissəsi isə xidmətə hər ay orta hesabla 20 saat sərf edir.

jw2019

Пожалуйста, прочитай о том, какую прекрасную надежду для мёртвых даёт Библия: Исаия 25:8; Деяния 24:15 и 1 Коринфянам 15:20—22.

Müqəddəs Kitabda ölənlər üçün olan ümid haqda növbəti ayələrdən oxuya bilərsən: Yeşaya 25:8; Həvarilərin işləri 24:15 və 1 Korinflilərə 15:20—22.

jw2019

5 Иосиф более чем на 20 лет потерял связь со своим престарелым отцом, патриархом Иаковом.

5 Yusif 20 ildən artıq bir müddət ərzində qoca atası ilə, qəbilə başçısı olan Yaqubla, əlaqəni itirmişdi.

jw2019

В течение 20 лет я каждое утро уделял этому один час.

Mən 20 il ərzində hər səhər bir saat bu işlə məşğul olurdum.

jw2019

Атлантический подвид весит на 10—20 % меньше.

Atlantik yarımnövü ölçü baxımından 10—20 % kiçik olurlar.

WikiMatrix

Он насчитывал 15 000 человек, до 80 танков, 72 артиллерийских орудия, 12 ракетных установок, несколько сотен миномётов.

Bu ordunun balansında 15 000 nəfər əsgər, 80 tank, 72 artileriya qurğusu, 12 raket qurğusu və bir necə yüz mina atandan ibarət idi.

WikiMatrix

Смотри «Сторожевую башню» от 1 марта 1992 года, страница 20, абзац 17.

«Gözətçi Qülləsi»nin 1992-ci il 1 mart sayının 20-ci səhifəsindəki 17-ci abzasa (rus.) bax.

jw2019

Помню, как 20 лет тому назад я стояла на похоронах папы и чувствовала невероятную благодарность за выкуп.

Bu mərasim bizim üçün hər il daha da əziz olur. 20 il bundan əvvəl atamın dəfni zamanı durub, fidiyə üçün dərin minnətdarlıq hissi duyduğumu xatırlayıram.

jw2019

Это не всегда легко, но мы знаем, что наше примерное поведение радует Иегову и что нередко оно производит благоприятное впечатление на не-Свидетелей (1 Петра 2:18—20; 3:1).

Bu həmişə asan deyil, lakin bilirik ki, müsbət həyat sürməyimiz Yehovanı sevindirir və Şahid olmayan kəslərə çox vaxt gözəl təəssürat bağışlayır (1 Peter 2:18-20; 3:1).

jw2019

«Христос воскрес из мертвых, первый плод из тех, кто уснул смертным сном» (1 Коринфянам 15:20).

«Məsih ölüm yuxusundan dirilənlərdən ilk nübardır» (1 Korinflilərə 15:20).

jw2019

Загадки на логику для взрослых — сложные логические загадки с ответами

В мифах Древней Греции есть история о храбром и мудром Эдипе, который правильно ответил на загадку страшного и непобедимого Сфинкса, тем самым сохранив свою жизнь. Острый ум и смекалистость всегда ценились в людях, вне зависимости от эпохи, в которой они родились и жили. Предлагаем раскрыть свой потенциал с помощью подборки интересных загадок, среди которых есть как смешные, так и сложные или с подвохом, поэтому будьте внимательны и не спешите сразу давать ответ.

Сложные логические загадки для взрослых

1. «Необычные цены»

Мужчина зашел в хозяйственный магазин и спросил цену на один товар. Продавец ему ответил:

 • один стоит 1 $;
 • восемь — 1 $;
 • тринадцать — 2 $;
 • сто шестьдесят восемь — 3 $;
 • четыре тысячи девятьсот восемьдесят шесть — 4 $.

Что покупал мужчина?

Показать ответ

Номерки на двери.

2. «Свет»

Вы стоите перед закрытой комнатой. Внутри помещения есть 1 лампочка накаливания. Окна и щели, чтобы разглядеть свет внутри комнаты, отсутствуют.

Справа от двери ведущей в комнату установлено 3 переключателя, которые находятся в положении «выкл», но только один из них подключен к лампе. Нужно узнать, какой переключатель включает лампочку, но при этом зайти в комнату можно только 1 раз.

Примечание: менять положение переключателей разрешено неограниченное количество раз.

Показать ответ

Включите сразу два любых переключателя, а один оставьте в положении «выкл». Подождите 2 минуты, выключите один из включенных переключателей и сразу войдите в комнату:

 • если лампа горит, значит, это тот переключатель, который остался включенным;
 • если света в комнате нет, потрогайте лампочку: горячая — рабочий переключатель, который был выключен перед входом в помещение, холодная — подключен переключатель, положение которого ни разу не менялось.

3. «Строитель и кирпичи»

У строителя есть 8 кирпичей, 7 из которых имеют одинаковый вес, а один — тяжелее. Как строителю выявить бракованный кирпич с помощью весов всего за два взвешивания?

Показать ответ

Все нужно делать поэтапно:

 1. Разделить 8 кирпичей на три стопки по 3, 3 и 2 штуки.
 2. Взвесить 2 стопки, в которых по 3 кирпича.
 3. Если они уравновесились, значит взвесить стопку из двух кирпичей и найти бракованный.
 4. Если не уравновесились, то взять 3 кирпича из стопки, которая перевесила и разделить на 3 штуки.
  Положить по одному на весы. Если один перевесил — он бракованный, если уравновесились, значит, тяжелее всех тот, что остался в стороне.

4. «Блюдо для Фараона»

Повару древнего Египта необходимо варить яйцо в кипящей воде строго две минуты, но у него в наличии песочные часы только на три, четыре и пять минут. Как ему приготовить блюдо Фараону, не отклоняясь от времени, которое указано в рецепте?

Примечание: использовать часы можно на свое усмотрение: сразу все, только одни, по очереди или по несколько раз.

Показать ответ

Когда вода закипит, повару нужно поставить двое часов: на три минуты и на пять. Когда песок в трехминутных часах закончится, сразу опускать яйцо, таким образом, оно будет вариться требуемое время.

5. «Женский возраст — это тайна»

Парень спросил у девушки: «Сколько тебе лет?», на что она загадочно улыбнулась и ответила: «Позавчера мне было 22, а в следующем году будет 25».

Попробуйте догадаться, когда у девушки День рождения и какого числа происходил разговор между парой?

Показать ответ

Парень и девушка разговаривали 1 января, а День рождения был 31 декабря. Получается:

 • «позавчера» было 30 декабря и девушке было 22 года;
 • 31-го числа ей исполнилось 23;
 • в День рождения, который будет в тот год, когда велся разговор, исполнится 24;
 • а на следующий год девушка отметит 25-летие.

6. «Загадочный треугольник»

Каким образом нарисовать треугольник, чтобы все его углы были 90 градусов?

Показать ответ

На мяче или любом другом сферическом предмете.

7. «Мудрый отец»

Сын попросил у отца 10 000 долларов на обучение, на что тот ответил, что не может ему дать их просто так, поскольку не уверен в его способностях и в том, что он сможет закончить экономический факультет. Но предложил пари.

Если сын разложит 1000 долларов по 10 конвертам таким образом, чтобы какую бы сумму отец не назвал, парень мог дать ему это количество денег одним или несколькими конвертами, но при этом не доставая и не докладывая деньги внутрь, то он получит 10 000 долларов.

Сын пришел через 30 минут с 10 запечатанными конвертами и отец назвал сумму 555 долларов, на что парень ему выдал три конверта. Открыв, отец пересчитал все деньги и в сумме оказалось ровно 555 долларов, после чего выписал чек на 10 000 долларов ему на обучение. Каким образом сын разложил деньги по 10 конвертам, чтобы можно было получить любую сумму до 1000 долларов включительно?

Показать ответ

Парень разложил в конверты такие суммы в долларах: 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 489.

8. «Простое добавление»

Если одиннадцать плюс два равняются одному, чему равны девять плюс пять?

Показать ответ

Речь идет о времени: 11 часов плюс 2 часа = 1 час, а 9 часов плюс 5 часов = 2 часа.

9. «Восемь восьмерок»

Запишите восемь восьмерок таким образом, чтобы в сумме получилась тысяча.

Показать ответ

888 + 88 + 8 + 8 + 8 = 1000.

10. «Две нити»

У вас есть две одинаковые по длине нити, и известно, что при зажигании одного конца любой из них горение будет длиться ровно один час. Как с помощью всего двух таких ниток и спичек отмерить 45 минут, не прикасаясь при этом руками к ниткам?

Показать ответ

Зажгите оба конца первой нити и один конец второй. Когда полностью сгорит первая нить, это будет сигнализировать о прошествии 30 минут. Сразу же подпалите второй конец горящей нитки таким образом, чтобы огонь шел навстречу друг другу. В результате, когда она полностью сгорит, пройдет 45 минут.

Смешные загадки на логику

Как проходит разминка? Все получилось разгадать? Уверены, что да! А теперь попробуйте потренироваться на более веселых и смешных загадках, которые также могут стать отличным развлечением среди друзей большой компании.

1. «Несмелый ковбой»

Ковбой вбегает в бар и кричит: “Срочно мне налейте стакан воды!” Вместо этого бармен выхватывает пистолет и стреляет в воздух. Ковбой испугался, поблагодарил бармена и вышел. За что ковбой остался благодарен бармену?

Показать ответ

У ковбоя была икота, и когда бармен выстрелил, от испуга она прошла.

2. «Злостный нарушитель»

У женщины не было при себе водительского удостоверения. Она проехала без остановки на железнодорожном переезде при опущенном шлагбауме. Потом, проигнорировав «кирпич» двинулась во встречном направлении по улице с односторонним движением и остановилась только через три перекрестка. Сотрудники ГИБДД, видя все это, решили не вмешиваться. Почему?

Показать ответ

Женщина ехала на электричке, а потом шла пешком.

3. «Яркая профессия»

Олег зашел в магазин купить колбасы. Когда очередь дошла до него, он попросил порционно нарезать палку, при этом не поперек, а исключительно вдоль. Продавец поинтересовалась, не пожарником ли он случайно работает, на что Олег ответил: «Да». Как женщина догадалась о его профессии?

Показать ответ

Правильный ответ. Олег был в форме и вышел в обеденный перерыв.

4. «Практичные приметы»

Кому и при каких условиях не повезет встретить черную кошку «лицом к лицу»?

Показать ответ

Мыши. При любых условиях.

5. «Спортивный Санта»

Почему Санта Клаус так хорош в карате?

Показать ответ

Потому что у него черный пояс.

6. «Милые мишки»

Как называется медведь, у которого нет зубов?

Показать ответ

Мармеладный мишка.

7. «Слезы змеи»

Как заставить расплакаться гремучую змею?

Показать ответ

Забрать у нее погремушку.

8. «Конфуз в блошином цирке»

Почему собаку выгнали из блошиного цирка?

Показать ответ

Пес украл всех артистов шоу!

9. «Неожиданная поза»

Что происходит с курицей, когда она лежит вверх ногами?

Показать ответ

Ее приготовили и едят.

10. «Странная схожесть»

Что общего между ежиком и молоком?

Показать ответ

Они оба могут сворачиваться.

Логические загадки для взрослых с подвохом

А теперь попробуйте мыслить нестандартно и креативно, стараясь заметить мелочи и не повестись на уловки, ведь далее представлена подборка загадок с подвохом.

1. «Непонятный возраст»

Одной женщине в 1850 году исполнилось 40 лет, но в 1860 году ей было 30 лет. Как такое могло получиться?

Показать ответ

В 1850 году женщине только исполнилось 40 лет, в то же время в 1860 году ей уже было 30, получается 1860 год был раньше чем 1850, а такое возможно только в том случае, если летоисчисление ведется до рождества Христова, то есть 1850 год до н. э. и 1860 год до н. э.

2. «Игра до рассвета»

Четверо мужчин сели играть. Игра длилась всю ночь до самого рассвета. Причем все они играли за деньги, а не ради удовольствия. Когда пришло время сводить счета, мужчины заработали приличные суммы и ни один из них не проиграл.

Как такое могло выйти?

Показать ответ

Эти мужчины — члены оркестра, нанятого для частной вечеринки.

3. «Правила дорожного движения»

Перед перекрестком на светофоре стоят и ждут зеленого света: фура, телега с лошадью и мотоциклист. Загорелся желтый, водитель фуры нажал на газ, отчего лошадь испугалась и укусила за ухо мотоциклиста. Кто из троих нарушил ПДД?

Показать ответ

Мотоциклист, так как был без шлема.

4. «Человек дождя»

Художник гулял по парку, когда на улице начался дождь. С собой у мужчины не оказалось шляпы и зонтика, а в кронах деревьев из-за сильного ливня укрыться не вышло. В результате вся одежда оказалась влажной, но ни один волос на голове художника не промок. При каких обстоятельствах такое могло произойти?

Показать ответ

Это был лысый художник.

5. «Провинившийся провидец»

Находясь в лагере, развернутом на поле во время военных действий, солдат был в ночном карауле. Около 4-х часов утра он разбудил командующего и сообщил, что этой ночью увидел во сне, как противники атакуют их лагерь с юга. И хотя командующий не был суеверным человеком, все же выставил наблюдателей за южной частью равнины.

Спустя некоторое время, противник напал именно с указанной солдатом стороны, но так как меры были предприняты заранее, войско смогло с легкостью отбить атаку и напасть в ответ на противника, победив его. После изнурительного боя и одержанной победы командующий поблагодарил солдата и посадил его в тюрьму. Почему?

Показать ответ

Сны человеку снятся, только когда он спит, а караульному это запрещено.

6. «Смекалистый отличник»

Перед началом экзамена профессор объявил студентам: «На этом письменном экзамене есть три вопроса. У вас будет всего один час, чтобы ответить на все, и не более. Любой, кто будет писать дольше, получит двойку без права на пересдачу!».

Андрей, получив свой билет, принялся отвечать. После того как пропищал таймер, осталось всего 5 минут, студент понял, что ответил только на два вопроса и часть третьего. Осмотревшись в аудитории, парень заметил, что с их группой сдает другой экзамен старший курс, а значит, ему может сойти с рук несколько лишних минут, пока другие будут сдавать работы.

Закончив отвечать на вопрос, Андрей пошел сдавать работу, но по дороге его перехватил профессор и сказал: «Я видел, как после завершения одного часа, ты продолжал нагло писать, а потому заслуживаешь только двойку!»

Парень подумал и спросил: «Вы знаете, кто я?» На что профессор покачал головой, подтвердив, что даже не имеет представления, кто он такой, и ответил: «Меня не волнует, кто ты такой. А вот тебе нужно уважать меня и соблюдать дисциплину!»

– Хорошо! — ответил Андрей, положил работу и ушел. В день объявления результатов он получил оценку «отлично». Почему?

Показать ответ

Когда профессор подтвердил, что не знает, кто такой Андрей, тот быстро сунул экзаменационную работу в общую стопку на столе и ушел, чтобы профессор не знал, какая работа именно его и заслуживает неудовлетворительной оценки за несвоевременную сдачу. Поэтому во время проверки это требование профессор просто не учел и оценивал лишь знания студента, которые показали отличный результат!

7.

«Знаменитости»

Наполеон Бонапарт, Петр Первый, Юрий Гагарин, Шерлок Холмс, Вильям Шекспир, Нострадамус, Пифагор. Кто лишний в этом списке?

Показать ответ

Шерлок Холмс, поскольку это вымышленный персонаж, а остальные — реальные люди.

8. «Восемь подружек»

Восемь подружек находятся в доме и каждая из них занята каким-то делом:

 • первая — готовит ужин;
 • вторая — разжигает камин;
 • третья — читает книгу;
 • четвертая — играет в шахматы;
 • пятая — рисует картину;
 • шестая — убирается в доме;
 • седьмая — вешает шторы.

Чем занята восьмая девочка?

Показать ответ

Играет в шахматы вместе с четвертой подружкой.

9. «Прогноз погоды»

Если в 12 часов ночи пошел снег, можно ли предположить, что через 96 часов на улице будет солнце?

Показать ответ

Такого быть не может так как 96 часов — это ровно четверо суток, а значит, через указанный промежуток времени снова будет 12 часов ночи.

10. «Четыре сестры»

У мамы Мэри четыре дочери. Имя первой — Априна, второй — Мая, третьей — Июния.

Как зовут четвертую девочку?

Показать ответ

Ее зовут Мэри.

Математика и логика для детей 7-13 лет

Развиваем логическое мышление через решение сюжетных математических задач в интерактивном игровом формате

узнать подробнее

38000 прописью — напишите 38000 прописью

38000 прописью можно записать как тридцать восемь тысяч. Если вы сэкономили 38000 долларов, то можете написать: «Я только что сэкономил тридцать восемь тысяч долларов». Тридцать восемь тысяч — это кардинальное числовое слово 38000, обозначающее количество.

 • 38000 прописью = тридцать восемь тысяч
 • Тридцать восемь тысяч цифр = 38000

Запишем данное число в таблицу разрядности.

Тысячи Сотни Десятки Единицы
38 0 0 0

Мы видим, что 0 единиц, 0 десятков, 0 сотен, 38 тысяч. Теперь прочитайте число справа налево вместе с его разрядным значением. 38000 прописью записывается как тридцать восемь тысяч.

Как написать 38000 словами?

Используя таблицу значений разрядов, мы определяем место каждой цифры в данном числе и записываем название числа. Для 38000 мы видим, что цифры в единицах = 0, десятках = 0, сотнях = 0, тысячах = 38. Поэтому 38000 прописью записывается как тридцать восемь тысяч.

Формулировки проблем:

Часто задаваемые вопросы о 38000 в Words

Как написать 38000 в Words?

Используя таблицу разрядов, мы можем определить значение каждой цифры в числе 38000 и преобразовать цифры в слова. 38000 прописью записывается как тридцать восемь тысяч.

Найдите значение 4990 + 33010. Ответ напишите словами.

Упрощение 4990 + 33010 дает 38000. А 38000 прописью записывается как тридцать восемь тысяч.

Сколько стоит тридцать восемь тысяч минус тридцать две тысячи восемьсот восемьдесят?

Тридцать восемь тысяч записывается цифрами как 38000. Тридцать две тысячи восемьсот восемьдесят записывается цифрами как 32880, Теперь Тридцать восемь тысяч минус тридцать две тысячи восемьсот восемьдесят означает вычитание 32880 из 38000, т.е. читается как пять тысяч сто двадцать.

Каковы правила написания 38000 словами?

Заполним все цифры числа 38000 в таблице разрядности.

 • Тысячи = 38
 • Сотни = 0
 • Десятки = 0
 • единиц = 0

Мы видим, что 0 единиц, 0 десятков, 0 сотен, 38 тысяч.

 • Прочитайте число справа налево вместе с его разрядным значением.
 • 38000 прописью записывается как тридцать восемь тысяч.

☛ Читайте также:

 • 40 прописью — Сорок
 • 135000 прописью — сто тридцать пять тысяч
 • 1150 прописью — одна тысяча сто пятьдесят
 • 2300 прописью — две тысячи триста
 • 53000 прописью — Пятьдесят три тысячи
 • 10000000 прописью — Десять миллионов
 • 34 прописью — тридцать четыре

Рабочие листы по математике и
визуальный учебный план

тридцать восемь тысяч — перевод на испанский язык — Linguee

поддержать настоящий иск о возмещении ущерба в соответствии со статьей 288 ЕС и объявить, что заявитель имеет право на получение финансовой компенсации от Совета и Комиссия совместно

[. ..]

и по отдельности в сумме двух

[…] сто эй гх т г eight thousand t w o hundred a n d thirty-eight e u ro s (EUR 288 238)

eur-lex.europa.eu

eur-lex.europa.eu

Que se dicte sentencia por la que estimando el presente recurso de indemnizacin por daos y perjuicios, a tenor de lo establecido en el artculo 288 CE, объявите el derecho de la requireante a ser reparada econmicamente por el Consejo y la

[…]

Comisin solidariamente en la cuanta total de

[…] doscientos ochenta y och o mil d osci e ntos treinta y ocho eu ro s (288 238 EUR), y

eur-lex. europa.eu

eur-lex.europa.eu

Мы уже посадили два леса в Пинейрале и

[…]

Salespolis, который

[…] together mean a plantatio

n o f thirty thousand s a pl ings, benefi ti n g eight m i ll ион людей, которым […]

прямой контакт с реками этих регионов.

repsol.com

repsol.com

Hemos plantado ya dosbosques en Pinheiral y Salespolis, que en

[…]

комбинированный супусьерон

[…] la plan ta cin de treinta mil br otes de rboles, que ben ef icia ron a ocho m illo нес de человек [. ..]

que disfrutan del

[…]

contacto directo con los ros de esas regiones.

repsol.com

repsol.com

Предполагается, что (строительство) завершится

[…] тэ л у тридцать восемь м о нц и более01:24 ч е е тыс. w o rk ers будут участвовать,» […]

Рой добавил.

Dialo-Americas.com

Dialo-Americas.com

Se tiene proyectado que (ла

[…] obra) c on cluya en aproximadamente 38 meses y часть ic ipar n m s de 3. 000 траб aj […]

аади Рой.

Dialo-Americas.

com

Dialo-Americas.com

Здесь есть все необходимое

[…] средства к се а т тридцать восемь тысяч v i ew ers на трибунах […]

разделенный на двухсотметровый

[…]

секции, ложи с четырьмя рядами сидений, а также VIP-сектор, с террасными трибунами.

welcomeargentina.com

welcomeargentina.com

Este espacio posee commodidades

[…] пункт a lberg ar a treinta y ocho mil esp ectad или es sentados […]

en tribunas cuyos mdulos son de

[…]

doscientos metros, palcos con cuatro hileras de sillas, adems de la zona VIP, con sus miradores en terraza.

welcomeargentina. com

welcomeargentina.com

Празднование 59-й сессии 2008 года в здании Banco de Guatemala, расположенном по адресу sptima avenida nmero veintids

[…]

гуин серо уно, зона

[…] uno of this city, on Monday, December eighth, t w o thousand eight , a t sixteen hours a n d тридцать с е ве н минут.

бангуат.гоб.гт

бангуат.гоб.гт

Sesin 59-2008 celebrada en el edificio del Banco de Guatemala ubicado en la sptima avenida nmero veintids guin cero uno,

[…]

зона уно де эста

[…] ciudad, el lu nes ocho de di ciem br e de dos mil ocho, a par ti r de las diecisis ho ras con treinta y s iete m inutos.

бангуат.гоб.гт

бангуат.гоб.гт

492 839,72 (четыреста

[…] and ninety t w o thousand , eight h u nd red a n d тридцать n i ne евро и […]

семьдесят два цента), Совет

[…]

директоров Reditus — Sociedade Gestora de Participaes Sociais, SA предлагает акционерам следующее применение этой прибыли

reditus.pt

reditus.pt

El ejercicio Fisciente al ao 2007 Present un resultado neto

[…]

от 492.839,72 евро

[…] (cuatrocientos noventa y dos mil , ochocientos treinta y nu накануне евро [. ..]

72/100), por local el Directorio

[…]

de Reditus — Sociedade Gestora de Participaes Sociais, S.A., предлагающий лос-акционистас кей дихос фондос се апликен де ла сигуиенте манера

reditus.pt

reditus.pt

Тридцать восемь c o и попыток […]

или составлены комплексные планы действий по сокращению недоедания.

daccess-ods.un.org

daccess-ods.un.org

Treinta y ocho p as es ha n finalizado […]

planes de accin integrados para reducir la malnutricin o redactado borradores аль reduco.

daccess-ods.un.org

daccess-ods.un.org

Схема поддержки или т с тридцать восемь ф и на [. ..]

и более 4 000 предприятий.

eur-lex.europa.eu

eur-lex.europa.eu

Dicho progra ma resp ald a treinta y ocho i nte rmedi 2arcieros 9012 […]

г мс де 4 000 empresas.

eur-lex.europa.eu

eur-lex.europa.eu

Подробнее а н восемь тысяч s c ho ols находятся […]

руины и нуждаются в ремонте, который сейчас будет слишком дорогим.

europarl.europa.eu

europarl.europa.eu

M s d e ochocientas e scu ela s est n в руинах […]

y requieren reparaciones que, en este momento, seran demasiado caras.

europarl.europa.eu

europarl. europa.eu

Eight thousand o f t h e ninety thousand s h ip s plying the seas around the world are некондиционные по безопасности, и фо у р тыс. а р e перевозка опасных […]

вещества.

europarl.europa.eu

europarl.europa.eu

D e noventa mil barc os que navegan por los mares de todo el mund o, ocho mi l est n por debajo de los estndares de seguri da d y c uat ro mil tr ans porta n mercancas […]

пелигросы.

europarl. europa.eu

europarl.europa.eu

Banco Popular Espaol, S.A. осуществил акционерный капитал

[…]

увеличение номинальной стоимости

[…] из двух мил ли о н тридцать тысяч восемь H U ND Red One Euros и десять центов (2,030 801,10). e l ev en (20 308 011) […]

акции обыкновенные

[…]

номинальной стоимостью 0,10 евро каждая, того же класса и серии, что и находящиеся в настоящее время в обращении, представленные бездокументарными записями.

bancopopular.es

bancopopular.es

Banco Popular Espaol, S.A. реализует aumento de su Capital Social

[…]

по импорту

[. ..] Nominal DE D OS Mill ONE S TREINTA MIL O CORCEINOS U N EU CORCEINOS U N EU SHIPENTOS U N EU 4. emisin y puesta en circulacin de veinte millones tre sc ient as ocho mil on ce ac ci […]

(20.308.011)

[…]

де 0,10 евро де доблесть номинальный cada una, де ла мисма класе и серия дие лас Actualmente en circulacin, репрезентадас mediante anotaciones en cuenta.

bancopopular.es

bancopopular.es

В FENAVIN 2009 представлены все наименования мест происхождения нашей страны.

[…]

и всего 1200 виноделен имеют

[…] занимали пе ar l y тридцать тысяч s q ua [. ..]

расширили выставочную площадь

[…]

в этом пятом издании, которое международный экономический кризис значительно не уменьшил.

viavinum.es

viavinum.es

Todas las Denominaciones de Origen de nuestro pas han estado Presentes en FENAVIN

[…]

2009 г. всего 1.200 винных погребов

[…] ocupado l os ce rca de treinta mil m et ros cuad 909s […]

los que ha crecido la superficie

[…]

expositiva en esta quinta edicin, a la que la кризис econmica internacional no ha mermado en importancia.

viavinum.es

viavinum.es

4 Председатель заявляет, что Акционеры, присутствующие или представленные на этом Собрании, должны одобрить, изменить или отклонить Бухгалтерский баланс, Годовой отчет, Финансовые отчеты,

[. ..]

Отчет инспекторов по счетам и отчет внешних аудиторов за

[…] the fiscal year ended Dece mb e r thirty f i rs t, t w o thousand eight .

soquimich.cl

soquimich.cl

El seor Presidente seala que los Accionistas представляет или представляет представительство Junta deben aprobar, modificar или rechazar el Balance, la Memoria, los Estados Financieros, el Informe de los Inspectores de Cuentas y el Dictmen de los

[…]

Auditores Externos de la Sociedad para el ejercicio trade

[…] termin ad o el da treinta y un o de D iciembr e del a o d os mil ocho .

soquimich.cl

soquimich.cl

Номер

[…] Представители не должны превышать одного для e ve r y тридцать тысяч , b ut по крайней мере один представитель от каждого штата; and until such enumeration shall be made, the State of New Hampshire shall be entitled to chuse three, Massachus et t s eight , R ho de-Island and Плантации Провиденс один, Коннектикут пять, Нью-Йорк шесть, Нью-Джерси четыре, Пенсильвания i восемь , D el один, Мэриленд шесть, Вирджиния […]

тен, Северная Каролина

[…]

пять, Южная Каролина пять и Джорджия три.

America.gov

America.gov

[. ..] Представляют собой и te p или c ad a treinta M il h abi tantes , pero cada Estado tendr por lo Menos un Representante. En tanto se realiza la Enumeracin, el Estado de Nueva Hampshire tendr derecho a elegir tres Representantes ; Масса чу комплект ц очо; R hod e I sland y las Plantaciones de Providence, uno; Коннектикут синко; Нуэва-Йорк сейс; Куатр Нуэва Джерси о; Ручка nsyl va nia ocho; De la изделия uno ; Мэриленд […]

сейс; Вирджиния Диез;

[…]

Каролина-дель-Норте синко; Каролина-дель-Сур Синко-и-Джорджия Трес.

America.gov

America.gov

Тридцать тысяч с ч ил дрен в день [. ..]

умирают в результате крайней нищеты.

europarl.europa.eu

europarl.europa.eu

Treinta mil n io s m ueren c ada da […]

causa de la pobreza extrema.

europarl.europa.eu

europarl.europa.eu

Тридцать восемь или u t o f пятьдесят m i — производство […]

страны прекратили производство, в том числе четыре государства, не являющиеся участниками Конвенции:

[…]

Египет, Финляндия, Польша и Израиль.

europarl.europa.eu

europarl.europa.eu

Treinta io cho d e cincuenta p ases f сокращенный […]

de minas quitaron su produccin, incluidos cuatro Estados no parte de la

[. ..]

Convencin: Египет, Финляндия, Польша и Израиль.

europarl.europa.eu

europarl.europa.eu

Тридцать тысяч s t at e сотрудники службы безопасности […]

мониторинг веб-сайтов, чатов и личных сообщений электронной почты.

ichrp.org

ichrp.org

Supu es tamen te hay treinta mil age nte s de se […]

Vigilando Sitios Web, салоны Chateo и Mensajes privados de correo electrornico.

ichrp.org

ichrp.org

Тридцать восемь d e ta inees больше не считались противником в бою nt s s; двадцать восемь o f t [. ..]

впоследствии выпущен

[…]

в их родные страны, и на момент представления настоящего Отчета ведутся или принимаются меры по освобождению остальных.

daccess-ods.un.org

daccess-ods.un.org

S E DETR MIN QUE 3 8 D ETENI DO S YA NO ERAN COARTIENTE S SYA NO ERAN Combatiente S ; 28 de ellos han sido, en consecuencia, […]

свободная жизнь

[…]

para que vulevan a sus pases, y en el momento de presentar este informe, se estn acceptando medidas para la puesta en libertad de los dems.

daccess-ods.un.org

daccess-ods.un.org

У Кена Сьюэлла есть

[…] solved more th a n eight thousand c a se s during the la s t thirty y e ar s, то, что [. ..]

представляет собой уникальный опыт

[…]

, что подтверждает его профессиональную деятельность.

montsevalls.com

montsevalls.com

Кен Сьюэлл

[…] ha resu el to m s d e ocho mil ca sos dura nt e l os l tim os treinta a os, lo c ua l состав […]

уникальный опыт

[…]

que avala su trabajo profesional.

montsevalls.com

montsevalls.com

( b ) Тридцать восемь n e w должностей в Департаменте […]

Управления

daccess-ods.un.org

daccess-ods. un.org

b ) Treinta y ocho nu evo s pue st os en […]

el Departamento de Gestin

daccess-ods.un.org

daccess-ods.un.org

Тридцать тысяч c h il dren die […]

болезней, связанных с голодом и бедностью в день.

europarl.europa.eu

europarl.europa.eu

Treinta mil n ios mue re n cada […]

da a causa del hambre y de enfermedades relacionadas con la pobreza.

europarl.europa.eu

europarl.europa.eu

Наконец, г-н Дж. Понсе Л., в соответствии с циркулярами № шестьсот шестьдесят от двадцать второго октября тысяча девятьсот восемьдесят шестого и шестьсот восемьдесят седьмого

[. ..]

от февраля

[…] Тринадцатая, девять TE E N Восемь S E VE S E VE S E VE S E VE S . окончательных сальдо счетов акционерного капитала после распределения чистой прибыли или, если применимо, после покрытия убытков, указывает на то, что счета акционерного капитала Компании, включая нераспределенную прибыль по состоянию на 9 декабря0124 mb e r thirty f i rs t, t w o thousand eight , a относительно следующим образом: Оплаченный капитал: четыреста семьдесят семь миллионов триста восемьдесят-0125 в е сто […]

семьдесят девять долларов США.

soquimich.cl

soquimich.cl

Finalmente, el seor J. Ponce L., con el propsito de dar adecuado cumplimiento a lo establecido en las Circulares nmero seiscientos sesenta de veintids de Octubre del ao mil novecientos ochenta y seis y seiscientos ochenta y siete

[…]

де Тресе де Фебреро

[…] дель ао мил ноя ec iento s ochenta y siet e de la Superintendencia de Valores y Seguros, en cuanto a que en el Acta de esta Junta debe dejarse constancia de los saldos finales de las Cuentas de Patrimonio una vez distribuidas las utilidades o, en su caso, Absorbidas las prdidas, description que las Cuentas de Patrimonio de la Sociedad, incluyendo en ellas la utilidad a cu mulad a a l treinta y 5 o de Di ciembre del a o do s mil ocho, son la s siguientes: Capital pagado: cuatrocientos setenta y siete millones trescientos ochenta y ci nco mil nov ec ientos setenta [. ..]

y nueve dlares de los Estados Unidos de Amrica.

soquimich.cl

soquimich.cl

Тридцать восемь o f t он 48 к югу от Сахары […]

Государства теперь имеют право на поддержку Закона о росте и возможностях Африки.

daccess-ods.un.org

daccess-ods.un.org

Treinta y ocho de l as 4 8 naciones […]

subsaharianas pueden ahora recibir apoyo en virtud de esa ley.

daccess-ods.un.org

daccess-ods.un.org

Последний

[…] конфликт вызвал al mo s t тридцать тысяч d e в часов и почти […]

миллион беженцев.

globalaffairs.es

globalaffairs. es

Esta ltima contienda trajo consigo

[…] la mu er te d e ca si treinta mil p ers onas […]

cerca de un milln de refugiados.

globalaffairs.es

globalaffairs.es

Тридцать тысяч р е оп […]

конференции и предложил следующие реальные решения проблемы изменения климата

viacampesina.org

viacampesina.org

Treinta mil p ers ona s asi st ieron […]

a la conferencia y propusieron soluciones reales al cambio climtico

viacampesina.org

viacampesina.org

Боливия преуспела в

[…] захват ov e r twenty s e ve n tons of cocaine this year and has elimin at e d eight thousand h e карата акров коки, [. ..]

основное сырье для производства лекарств.

Dialo-Americas.com

Dialo-Americas.com

Боливия logr incautarse este ao

[…] ms de 27 toneladas de cocana y elimin 8.000 гектаров de co ca , главный insumo para la elaboracin […]

Дрога.

Dialo-Americas.com

Dialo-Americas.com

Будут видны первые плоды этого урожая

[…]

в 2005 году, в котором он

[…] ожидал, что ар ou n d восемь тысяч b o tt […]

качественное белое сухое вино будет доставлено

[…]

выходит на рынок и, если оно проходит контроль, оно получает обозначение Vi de la Terra de Menorca (Вино Менорки).

menurka.com

menurka.com

Los primeros resultsados ​​de esta cosecha se vern en

[…]

2005, ao en que se esperan sacar al

[…] mercado a lrede dor de ocho mil bo тел las d […]

Seco de alta calidad que, si supera

[…]

los controles, llevar denominacin de Vi de la Terra de Menorca.

menurka.com

menurka.com

Фонд выделил

[…] total of o n e hundred a n d f or t y eight thousand e u ro для этого […]

назначение.

focus.abengoa. es

focus.abengoa.es

Para estos fines la Fundacin ha destinado

[…] una cifra que sobr ep asa l os ciento cu arent a y ocho mil e uro s .

focus.abengoa.es

focus.abengoa.es

Восемь тысяч восемьсот а п д пятьдесят ( 8 ,8 50) человек […]

погибли, более 150 000 домов были повреждены или разрушены.

интерпол.инт

интерпол.инт

Ocho mil oc hocien tos cincuenta (8. 850) p ersonas perecieron […]

y 150.000 viviendas sufrieron daos o fueron destruidas.

интерпол.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

© 2015 - 2019 Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Таловская средняя школа»

Карта сайта