Co2 избыток ca oh 2: Какие соединения образуются в итоге реакции: Ca(OH)2 + CO2. Запишите м

Содержание

Ca (OH) 2 (изб) + CO2

10. Як читаються такі формули: ​NaHCO3, НNO3, CCl4, HgBr2, Ag2SO4

8. Позначте вирази за допомогою символів: ​А) дві молекули кисню, Б) шість атомів Оксигену ​В) дві молекули води Г) п’ять атомів Гідрогену.

ЗРОБИТИ ЛАБОРАТОРНУ УРОКУ 19 пробірку налийте приблизно 2 мл розчину натрiй ортофосфату й додайте 2-3 краплі розчину аргентум(1) нітрату AgNO3. Що спо … стерігаете? Напишіть молекулярне та йонно- молекулярне рiвняння реакц Висновок: Лабораторний дослід 10. Виявлення карбонат-iонiв у розчині Мета: навчитися експериментально виявляти карбонат-iони в розчині. Обладнання і реактиви: пляшечки з розчинами натрій карбонату і хлоридної кисло- ту; шматочок крейди; пробiркн. 1. У пробірку налийте приблизно 2 мл розчину натрій карбонату й додайте 2-3 краплі хлоридної кислоти. Що спостерігаєте? Напишіть молекулярне та йонно-молекулярне рiв- няння реакції. Висновок: 2. У другу пробірку помістіть шматочок крейди i долийте хлоридної кислоти. Що спостерігаєте? Напишіть молекулярне та йонно-молекулярне рiвняння реакції.

Висновок: Урок № 19. Практична робота № 1. Реакції йонного обмiну мiж електролітами у водних розчинах Мета: провести експериментальне дослідження умов перебігу реакцій йонного об- мiну мiж електролітами. Обладнання i реактиви: пляшечки з розчинами електролітів; пробірки. Перебіг роботи Завдання 1. Користуючись Таблицею розчинності, передбачте, як, маючи магнiй су- льфат, одержати магній нітрат. Своє припущення перевірте експериментально. Опишіть свої спостереження. Напишіть молекулярне та йонно-молекулярне рiвняння реакції. Висновки: Завдання 2. Вам видано розчини: магнiй броміду, натрiй карбонату, сульфатної кис- лоти та калiй гідроксиду. Користуючись таблицею розчинності, установіть, між якими па- рами речовин із цього переліку може відбутись хiмiчна реакція. Перевірте ваші міркування експериментально й опишіть спостереження. Складіть молекулярнi та йонно-молекулярні рiвняння реакцій. Висновки: Завдання 3. Які реакції йонного обміну можна здiйснити, маючи розчини барiй гiд- роксиду, купрум(II) сульфату, калiй нітрату, а також хлоридну кислоту? Користуючись таб- лицею розчинності, установіть, між якими парами речовин iз цього переліку може відбутись хiмiчна реакція.
Перевірте ваші міркування експериментально й опишіть спостереження. Складіть молекулярнi та йонно-молекулярнi рiвняння реакцій. Висновки: Завдання 4. Користуючись таблицею розчинностi, доберіть електроліти і проведіть реакції, якi вiдповiдають йонно-молекулярним рiвнянням: a) Zn2+ + 2OH = Zn(OH)21 6) Ca²+ + SiO² = CaSiOnl Складіть молекулярнi та йонно-молекулярнi рiвняння реакцiй. Сформулюйте висновки. Висновки: Урок № 20. Практична робота № 2. Розв’язування експериментальних задач Мета: навчити розв’язування експериментальнi задачi Обладнання і реактиви: штатив із пробiрками, тримач для пробірок, шпатель, скля- ні палички, склянка водою, пронумерованi пробірки з реактивами, пляшечки з розчинами реактивів. Перебіг роботи Задача 1. У трьох пронумерованих пробірках містяться бiлi порошки магнiй сульфа- ту, магнiй карбонату i магній хлориду. Результати досліджень упишіть у таблицю:​

7. Серед наведених формул речовин випишіть окремо формули простих і складних речовин: ​​Fe2O3, Al, O2, KHCO3, Au, N2 , Na, Cu(OH)2, He, Ca, NaCl , S8

ФАСТ ДАЮ 50 БАЛЛОВ Закінчіть молекулярні рівняння реакцій, складіть повні та скороченні йонні рівняння. 2+ + 2h3O Допишіть рівняня реакцій, запишіть їх у повному і скороченому йонному вигляді Ba(OH)2+…….=Ba(No3)2+…… ……+Cu(No3)2=Cu(OH)2↓+……. Na2Co3+………=Na2So4+……..+……….↑

ФГБОУ ВО ПГФА Минздрава России

Пермская государственная
фармацевтическая академия

Для слабовидящих

Осторожно: грипп!!!