H2So4 ba oh 2: Ba(OH)2 + H2SO4 = ? уравнение реакции

Оксидтер. Негіздер. Қышқылдар. Тұздар. – ҰБТ, Қорытынды аттестаттау және ОЖСБ сынақтарына дайындайтын онлайн жаттықтырғыш құралы

 

Негіздік оксидтерге негіздер сәйкес, негіздік окситердің металл төменгі тотығу дәрежесін ТД көрсетеді (+1, +2).

Мысалы:

K2O – калий оксиді, KOH – калий гидроксиді

CaO – кальций оксиді, Ca(OH)2 – кальций гидроксиді

FeO – темір (ІІ) оксиді, Fe(OH)2 – темір (ІІ) гидроксиді

CrO – хром (ІІ) оксиді, Cr(OH)2 – хром (ІІ) гидроксиді.

Екідайлы оксидтерде металдар жоғары тотығу дәрежелерді көрсетеді: +2, +3, +4.

Мысалы:

Al2O3 – алюминий оксиді (ТД(Al) = +3, топ нөмеріне сәйкес)

Fe2O3 – темір (ІІІ) оксиді

Cr2O3 – хром (ІІІ) оксиді

ZnO – мырыш оксиді (ТД(Zn) = +2, топ нөмеріне сәйкес)

Қышқылдық оксидтер қышқылдарға сәйкес, құрамында бейметалдар:

CO2 – көміртек (IV) оксиді; H2CO3 – көміртек қышқылы

SO2 – күкірт (IV) оксиді; H2SO3 – күкіртті қышқыл

SO3 – күкірт (VI) оксиді; H2SO4 – күкірт қышқылы

P2O5 – фосфор (V) оксиді; H3PO4 – фосфор қышқылы

және жоғары тотығу дәрежелерін көрсететін (+5, +6, +7) металдар болады:

Cr2O3 – хром (VI) оксиді, хром ангидриді; H2Cr2O7 – дихром және HCrO4 хром қышқылдары сәйкес

Mn2O7 – марганец (VІІ) оксиді, HMnO4 – марганец қышқылы.

 

Оксидтердің алу жолдары

1. Жай және күрделі заттарды оттекпен тотықтыру арқылы:

\(2Ca+O_2=2CaO \\ 4P+5O_2=2P_2O_5 \\ 4FeO+O_2=2Fe_2O_3\)

2. Негіздерді, қышқылдарды, тұздарды термиялық ыдырау:

\(2Fe(OH)_3 \xrightarrow{t} Fe_2O_3+3H_2O \\ H_2SiO_3 \xrightarrow{t} SiO_2+H_2O \\ 2Cu(NO_3)_2 \xrightarrow{t} 2CuO+4NO_2+O_2 \\ (CuOH)_2CO_3 \xrightarrow{t} 2CuO+CO_2+H_2O\)

 

Оксидтердің химиялық қасиеттері:

1. Сумен әрекеттесуі:

а) негіздік оксид + су = сілті

CaO + H2O = Ca(OH)2

 

б) қышқылдық оксид + су = қышқыл

SO3 + H2O = H2SO4

 

2. оксидтермен әрекеттесуі:

а) қышқылдық оксид + негіздік оксид = тұз

CO2 + CaO = CaCO3

 

б) қышқылдық оксид + екідайлы оксид = тұз

 

3SO3 + Al2O3 = Al2(SO4)3

 

в) негіздік оксид + екідайлы оксид = тұз

 

Na2O + ZnO = Na2ZnO2

 

3. Қышқылдармен және негіздермен әрекеттесуі:

а) негіздік оксид + қышқыл = тұз + Н2О

MgO + 2HCl = MgCl2 + H2O

 

б) қышқылдық оксид + негіз = тұз + Н2О

CO2 + 2NaOH = Na2CO3 + H2O

 

в) екідайлы оксид + негіз = тұз + Н2О

Al2O3 + 6HCl = 2AlCl3 + 3H2O

 

г) екідайлы оксид + негіз = тұз + Н2О

\(Al_2O_3+2NaOH \stackrel{t}{=} \underset{натрий \\ метааллюминаты}{2NaAlO_2+H_2O}\)

Негіздердің судағы ерігіштігі бойынша суда еритін негіздер (сілтілер) мен суда ерімейтін негіздер деп жіктейді. Екідайлы негіздер қышқылдар мен негіздермен әрекеттеседі.

 

Негіздердің алынуы:

1) сумен әрекеттесуі:

активті метал + су = сілті + сутек

2Na + 2H2O = 2NaOH + H2

сілтілік және сілтілікжер метал оксидтері + су = сілті

CaO + H2O = Ca(OH)2

 

2) ерімтал тұз + сілті = ерімейтін негіз + су

FeSO4 + 2NaOH = Fe(OH)2↓ + Na2SO4

K2CO3 + Ba(OH)2 = 2KOH + BaCO3

 

3) тұздардың сулы ерітінділерінің электролизі:

2NaCl + 2H2O = 2NaOH + H2↑ + Cl2

 

Негіздердің химиялық қасиеттері:

1. Бейтараптану реакция

 

а) негіз + қышқыл = тұз + Н2О

3NaOH + H3PO4 = Na3PO4 + 3H2O

Cu(OH)2 + 2HCl = CuCl2 + 2H2O

 

б) негіз + қышқылдық тұз = орта тұз + су

Ca(OH)2 + Ca(HCO3)2 = CaCO3↓ + 3H2O

 

2. қышқылдық оксид + негіз = тұз + су

SO2 + 2KOH = K2CO3 + H2O

 

3. термиялық ыдырау:

 \(2Al(OH)_3 \xrightarrow{t} Al_2O_3+3H_2O\)

 

Қышқылдардың жіктелуі

 

1) қышқыл қалдығының табиғаты бойынша:

 

а) оттексіз қышқылдар:

HCl –хлорсутек қышқылы, тұз қышқылы

H2S – күкіртсутек қышқылы

 

б) оттекті қышқылдар:

H2SO4 – күкірт қышқылы

HClO4 – хлор қышқылы

 

2) қышқыл құрамындағы металл атомдарымен орынбасу сутек атом сандары бойынша;

 

а) бірнегізді қышқылдар:

HNO3 – азот қышқылы

HBr – бромсутек қышқылы

 

б) көпнегізді қышқылдар:

H2S (екінегізді),

H3BO3 (үшнегізді) – бор қышқылы.

Қышқылдардың алу жолдары

1. қышқылдық оксид + су = қышқыл

P2O5 + 3H2O = 2H3PO4

 

2. әлсіз қышқылдық тұз + күшті қышқыл = тұз + қышқыл

Na2SiO3 + 2HCl = H2SiO3↓ + 2KCl

 

3. қатты тұз + концентрлі күкірт қышқылы = ұшқыш қышқыл + тұз

\(\underset{қатты}{ NaNO_3}+\underset{конц.}{H_2SO_4}=HNO_3 \uparrow +Na_2SO_4\)

 

Қышқылдардың химиялық қасиеттері:

1. металл + қышқыл = тұз + сутек

(металдардың электрохимиялық кернеу қатарында сутекке дейін орналасқан металдар)

\(Zn+ \underset{ер-ді}{H_2SO_4}=ZnSO_4+H_2 \uparrow\)

2. негіздік оксид + қышқыл = тұз + Н2О

CuO + 2HCl = CuCl2 + H2O

 

3. негіз + қышқыл = тұз + Н2О

Ba(OH)2 + H2SO4 = BaSO4 + 2H2O

 

4. тұз + қышқыл = жаңа тұз + жаңа қышқыл

Күшті қышқыл әлсіз қышқылдарды тұздарынан ығыстырады.

CH3COONa + HCl = CH3COOH + NaCl

 

Тұздардың жіктелуі

1) орта тұздар – қышқыл құрамындағы сутек атомдары толығымен металл атомдарына алмасқан. Мысалы: Na2SO4, Na3PO4, K2CO3

 

2) қышқылдық тұздар – қышқыл құрамындағы сутек атомдары толық металл атомдарына алмаспаған. Мысалы:

KH2PO4 – калий дигидрофосфаты

NaHCO3 – натрий гидрокарбонаты

 

3) негіздік тұздар – негіз құрамындағы гидроксид топтары толық қышқыл қалдықтарына алмаспаған. MgOHCl – магний хлоридінің негіздік тұзы, магнийдің гидроксохлориді.

 

4) кешенді тұздар – олардың құрамындағы күрделі катион немесе анион кешен түзуші метал мен лигандлардан тұрады. Мысалы:

\(\underset{~~~~~~~~~~~~\downarrow~~~~~~~~~~~~\searrow}{K_4[Fe(CN)_6]}-калийдің ~ гексацианофераты (II)~(сары ~қан ~тұзы) \\ кешен ~түзуші~~~~~лигандылар~\\ метал \)

 

K3[Fe(CN)6] – калийдің гексацианоферрат (ІІІ) (қызыл қан тұзы)

 

5) Қос тұздар – екі катиондар мен анионның арасында түзіледі, KAl(SO4)2

 

6) Аралас тұздар – бір катионмен екі аниондардан арасында пайда болады: CaOCl2 кальций гипохлориті-хлориді

 

Орта тұздардың алынуы

1) Қышқылдардың металдармен, негіздік және екідайлы оксидтермен және негіздермен әрекеттесуі:

Zn + 2HCl = ZnCl2 + H2

MgO + H2SO4 = MgSO4 + H2O

ZnO + 2HNO3 = Zn(NO3)2 + H2O

3NaOH + H3PO4 = Na3PO4 + 3H2O

 

2) Негіздердің қышқылдық және екідайлы оксидтермен және қышқылдармен әрекеттесуі:

2KOH + CO2 = K2CO3 + H2O

2KOH + ZnO = K2ZnO2 + H2O

2KOH + H2SO4 = K2SO4 + 2H2O

 

3) Қышқылдық және негіздік оксидтердің әрекеттесуі:

\(CaO+SiO \overset{t}{=} CaSiO_3\)

4) Алмасу реакция нәтижесінде:

тұз + тұз = жаңа тұз↓ + жаңа тұз

Ba(NO3)2 + Na2SO4 = BaSO4↓ + 2NaNO3

қышқыл + тұз = жаңа тұз↓ + жаңа қышқыл

HCl + AgNO3 = AgCl + HNO3.

 

Орта тұздардың қасиеттері:

1. Оттекті қышқылдар мен аммоний тұздарының термиялық айырылуы:

NH4NO3 = N2O + 2H2O

NH4Cl = NH3↑+ HCl

CaCO3 = CaO + CO2

2Pb(NO3)2 = 2PbO + 4NO2 + O2

 

2. Гидролизға ұшырайды:

\(Na_2CO_3+H_2O \leftrightarrows NaHCO_3+NaOH~~~анион~ бойынша \\ FeCl_3+H_2O \leftrightarrows [FeOH]Cl_2+HCl~~~~~~~~~катион ~бойынша \\ Al_2S_3+6H_2O \rightarrow 2Al(OH)_3 \downarrow+3H_2S \uparrow~қайтымсыз~гидролиз\)

3. Қышқылдармен, негіздермен және тұздармен әрекеттесуі:

AgNO3 + HCl = AgCl↓ + HNO3

Al2(SO4)3 + 6KOH = 2Al(OH)3↓ + 3K2SO4

Ca(NO3)2 + Na2CO3 = CaCO3↓ + 2NaNO3

 

Қышқылдық тұздардың алынуы:

1. Қышқыл (артық) + негіз = қышқылдық тұз + су

H2SO4 + KOH = KHSO4 + H2O

 

2. Қышқылдық оксид + негіз = қышқылдық тұз

(артық мөлшерде

алынған кезде)

2CO2 + Ca(OH)2 = Ca(HCO3)2

 

3.Орта тұз + қышқыл = қышқылдық тұз

CaSO4 + H2SO4 = Ca(HSO4)2

 

Қышқылдық тұздардың химиялық қасиеттері:

1) Қыздырғанда айырылады:

\(Mg(HCO_3)_2 \overset{t}{=} MgCO_3 \downarrow+CO_2 \uparrow+H_2O\)

2) Бейтараптану реакцияға қатысады:

Mg(HCO3)2 + NaOH = MgCO3↓ + NaHCO3 + H2O

 

Негіздік тұздардың алынуы:

1) Орта тұздардың ерітінділеріне сілтінің аз мөлшерін қоссақ:

Al2(SO4)3 + 2NaOH = 2[AlOH]SO4 + Na2SO4

 

2) Әлсіз қышқылдардың тұздары орта тұздарға әсер еткенде:

2Ca(NO3)2 + 2Na2CO3 + H2O = [Ca(OH)]2CO3 + СO2 + 4NaNO3

 

Негіздік тұздардың химиялық қасиеттері:

1) Термиялық ыдырау:

[CuOH]2CO3 → 2CuO + H2O + CO2

 

2) негіздік тұз + қышқыл = орта тұз + су

[FeOH]Cl + HCl = FeCl2 + H2O

 

ГДЗ Хімія 8 клас Григорович §37 2021 / §39 2016 АМФОТЕРНІ ОКСИДИ І ГІДРОКСИДИ відповіді » Допомога учням

Інші завдання дивись тут. ..

Контрольні запитання

Запитання 1

Що означає вираз «сполука виявляє амфотерні властивості»? Сполука виявляє подвійні властивості: кислотні й основні властивості залежно від природи доданого реагента.

 

Запитання 2

Які сполуки є амфотерними? Сполуки, для яких характерні і кислотні, і основні властивості, тобто оксиди і гідроксиди деяких елементів із валентностями II, III i IV. 

Наведіть приклади.

Оксиди: BeO, ZnO, SnO, PbO, Al2O3, Fe2O3, Cr2O3, TiO2.

Гідроксиди: Be(OН)2, Zn(OН)2, Sn(OН)2, Pb(OН)2, Al(OН)3, Fe(OН)3, Cr(OН)3, Ti(OН)4

 

Запитання 3

Які хімічні елементи та в яких валентностях утворюють амфотерні речовини? Берилій (II), Цинк (II), Станум (II), Плюмбум (II), Алюміній (III), Ферум (III), Хром (III), Титан (IV)

 

Завдання для засвоєння матеріалу

Вправа 1

Складіть рівняння реакції взаємодії цинк гідроксиду з калій гідроксидом у розчині та при сплавлянні. Назвіть продукти реакції.

У розчині:

Zn(OH)2 + 2KOH=K2[Zn(OH)4] Калій тетрагідроксоцинкат

Скласти формулу сполуки K2Zn(OH)4 можна, замінюючи у формулі цинкату K2ZnO2 кожний атом Оксигену (двовалентний елемент) на дві ОН-групи (одновалентні).

При сплавлянні:

Zn(OH)2 + 2KOH (сплавл.)=K2ZnO2 + 2H2O Калій цинкат і вода

 

Вправа 2

Складіть рівняння реакції взаємодії алюміній гідроксиду:

а) з хлоридною кислотою;

Al(OH)3 + 3HCl = AlCl3 + 3H2O

б) барій гідроксидом за сплавлянням;

За сплавляння можуть утворитися дві різні солі залежно від кількості доданого лугу:

2Al(OH)3 або 2H3AlO3+ 3Ba(OH)2 = Ba3(AlO3)2 + 6Н2О Барій ортоалюмінат і вода

2Al(OH)3 або 2H3AlO3+ Ba(OH)2 = Ba(AlO2)2 + 4Н2О Барій метаалюмінат і вода

в) барій оксидом.

За сплавляння можуть утворитися дві різні солі залежно від кількості оксиду:

2Al(OH)3 або 2H3AlO3+ 3BaO = Ba3(AlO3)2 + 3H2O

2Al(OH)3 або 2H3AlO3+ BaO = Ba(AlO2)2 + 3H2O

 

Вправа 3

Складіть рівняння реакцій утворення калій алюмінату K3AlO3 взаємодією:

а) амфотерного гідроксиду з лугом;

3KOH + Al(OH)3 = K3AlO3 + 3H2O

б) амфотерного оксиду з лугом;

Al2O3 + 6KOH = 2K3AlO3 + 3H2O

в) амфотерного гідроксиду з оснóвним оксидом;

2Al(OH)3 + 3K2O = 2K3AlO3 + 3H2O

г) двох оксидів.

Al2O3 + 3K2O = 2K3AlO3

 

Вправа 4

Кальцій оксид і алюміній оксид за зовнішнім виглядом майже однакові.  Як їх можна розрізнити, використовуючи хімічні реакції? Кальцій оксид є основним оксидом, тому реагує з кислотами, але не реагує з лугами. Алюміній оксид є амфотерним оксидом, тому реагує з кислотами і лугами. Достатньо подіяти лугом. В реакцію вступить алюміній оксид.

 

Вправа 5

Які з наведених речовин — KOH, FeCl3, H2SO4 — можуть взаємодіяти:

а) з натрій гідроксидом;

Взаємодіє розчиннa сіль FeCl3 і кислота H2SO4

3NaOH + FeCl3 = 3NaCl + Fe(OH)3

2NaOH + H2SO4 = Na2SO4 + 2H2O

б) купрум (II) гідроксидом;

Взаємодіє кислота H2SO4

Cu(OH)2↓ + H2SO4 = CuSO4 + 2H2O

в) цинк гідроксидом?

Взаємодіють луг КОН і кислота H2SO4

У розчині з лугом КОН:

Zn(OH)2 + 2KOH = K2Zn(OH)4 Натрій тетрагідроксоцинкат

При сплавлянні з лугом КОН:

Zn(OH)2 + 2KOH (сплавл. ) = K2ZnO2 + 2H2O Калій цинкат і вода

Zn(OH)2 + H2SO4 = ZnSO4 + 2H2O

 

Вправа 6

З якими з наведених речовин взаємодіє натрій гідроксид: K2O, MgCO3, H3PO4, H2S, FeCl3, Fe(OH)2, AlCl3, Zn(OH)2, KCl, SO3? Складіть рівняння реакцій та назвіть продукти реакцій.

3NaOH + H3PO4 = Na3PO4 + 3H2O Натрій ортофосфат і вода

2NaOH + H2S = Na2S + 2H2O Натрій сульфід і вода

NaOH + FeCl3 = NaCl + Fe(OH)3↓ Натрій хлорид і ферум (ІІІ) гідроксид

3NaOH + AlCl3 = 3NaCl + Al(OH)3↓ Натрій хлорид і алюміній (ІІІ) гідроксид

При сплавлянні:

2NaOH + Zn(OH)2 = Na2ZnO2 + 2H2O Натрій цинкат і вода

У розчині:

2NaOH + Zn(OH)2 = Na2Zn(OН)4 Натрій тетрагідроксоцинкат

2NaOH + SO3 = Na2SO4 + H2O Натрій сульфат і вода

 

Вправа 7

Складіть рівняння реакцій, що відповідають таким перетворенням:

а) Al → Al2O3 → AlCl3 → Al(OH)3 → Na3AlO3;

4Al + 3O2 = 2Al2O3

Al2O3 + 6HCl = 2AlCl3 + 3H2O

AlCl3 + NaOH = Al(OH)3↓+ 3NaCl

Al(OH)3 + 3NaOH = Na3AlO3 + 3H2O

б) ZnSO4 → Zn(OH)2 → ZnO → K2ZnO2 → ZnCl2 → Zn(OH)2 → K2Zn(OH)4.

ZnSO4 + 2NaOH = Zn(OH)2↓+ Na2SO4

Zn(OH)2↓ = ZnO + H2O

ZnO + 2KOH = K2ZnO2

K2ZnO2 + 4HCl = 2KCl + ZnCl2 + 2H2O

ZnCl2 + 2NaOH = 2NaCl + Zn(OH)2

Zn(OH)2 + 2KOH = K2Zn(OH)4

 

Вправа 8

Обчисліть масу барій гідроксиду, що необхідний для добування барій цинкату масою 11,7 г із цинк оксиду.

Відомо: m(BaZnO2)=11,7 г

Знайти m(Ba(OH)2)-?

Розв’язування

І спосіб

1. Обчислюємо кількість речовини BaZnO2 масою 11,7 г за формулою n=m/M, де

M=Mr г/моль

Mr(BaZnO2)=Ar(Ba)+Ar(Zn)+2•Ar(O)=137+65+2•16=234, М(BaZnO2)=234 г/моль

n(BaZnO2)=m(BaZnO2)/M(BaZnO2)=11,7 г : 234 г/моль=0,05 моль

2. Записуємо рівняння реакції: Ba(ОH)2 + ZnО = BaZnО2 + H2

За рівнянням реакції n(Ва(OН)2):n(BaZnO2)=1:1, кількості речовини однакові, тому 

n(Ba(OH)2)=n(BaZnO2)=0,05 моль

3. Обчислюємо масу Ba(OH)2 кількістю речовини 0,05 моль за формулою m=n•M

Мr(Ba(ОH)2)=Ar(Ba)+2•Ar(O)+2•Ar(H)=137+2•16+2•1=171, М(Ba(ОH)2)=171 г/моль

m(Ba(ОH)2)=n(Ba(OH)2)•M(Ba(ОH)2)=0,05 моль•171 г/моль=8,55 г

ІІ спосіб

Записуємо рівняння реакції: Ba(ОH)2+ZnО=BaZnО2+H2

За рівнянням реакції n(Ba(OH)2)/1=n(BaZnO2)/1

У цьому співвідношенні замінюємо кількість речовини барій гідроксиду і барій цинкату на співвідношення мас. 

m(Ba(OH)2)/М(Ba(OH)2)=m(BaZnO2)/M(BaZnO2)

Звідси виражаємо масу барій гідроксиду:

m(Ba(ОH)2)•М(BaZnO2)=М(Ba(ОH)2)•m(BaZnO2), тому

m(Ba(OH)2)=М(Ba(OH)2)•m(BaZnO2):M(BaZnO2)

Обчислюємо молярну масу речовин і підставляємо значення у формулу.

Mr(Ba(ОH)2)=Ar(Ba)+2•Ar(O)+2•Ar(H)=137+2•16+2•1=171, М(Ba(ОH)2)=171 г/моль,

Mr(BaZnO2)=Ar(Ba)+Ar(Zn)+2•Ar(O)=137+65+2•16=234, М(BaZnO2)=234 г/моль

m(Ba(OH)2)=171 г/моль•11,7 г : 234 г/моль=8,55 г

Відповідь: 8,55 г

 

Вправа 9

До розчину цинк сульфату масою 483 г із масовою часткою солі 5 % додали розчин натрій гідроксиду до повного розчинення осаду. Обчисліть масу сполуки Цинку.

Відомо: m(р-ну ZnSO4)=483 г, ω(ZnSO4)=5%

Знайти m(Na2Zn(OH)4)-?

Розв’язування

І спосіб

1. Обчислюємо масу цинк сульфату ZnSО4 у розчині:

m(ZnSO4)=m(р-ну ZnSO4)•ω(ZnSO4):100%=483 г•5%:100%=24,15 г

2. Обчислюємо кількість речовини ZnSO4 масою 24,15 г за формулою n=m/M, де

M=Mr г/моль

Mr(ZnSO4)=Ar(Zn)+Ar(S)+4•Ar(O)=65+32+4•16=161, М(ZnSO4)=161 г/моль

n(ZnSO4)=m(ZnOS4)/M(ZnSO4)=24,15 г : 161 г/моль=0,15 моль

3. Записуємо рівняння реакції: 

ZnSО4 + 4NaОH = Na2SO4 + Na2Zn(ОH)4

За рівнянням реакції n(ZnSO4):n(Na2Zn(OH)4)=1:1, кількість речовини однакова,

n(Na2Zn(OH)4)=n(ZnSO2)=0,15 моль

4. Обчислюємо масу Na2Zn(OH)4 кількістю речовини 0,15 моль за формулою m=n•M

Mr(Na2Zn(ОH)4)=2•Ar(Na)+Ar(Zn)+4•Ar(O)+4•Ar(H)=2•23+65+4•16+4•1=179,

М(Na2Zn(ОH)4)=179 г/моль

m(Na2Zn(ОH)4)=n(Na2Zn(OH)4)•M(Na2Zn(ОH)4)=0,15 моль•179 г/моль=26,85 г

ІІ спосіб

Для визначення маси ZnSO4 у всьому розчині складаємо пропорцію і розв’язуємо її:

у 100 г розчину міститься 5 г речовини ZnSO4, тоді

у 483 г розчину ― х г речовини ZnSO4

100 г / 483 г = 5 г / х г, тому

х г • 100 г = 5 г • 483 г 

х = 5 г • 483 г : 100 г=24,15 г

Записуємо рівняння реакції ZnSО4+4NaОH=Na2SO4+Na2Zn(ОH)4 

За рівнянням реакції n(ZnSO4)/1=n(Na2Zn(OH)4)/1

У цьому співвідношенні замінюємо кількості речовин на співвідношення мас.

m(ZnSO4)/М(ZnSO4)=m(Na2Zn(OH)4)/M(Na2Zn(OH)4)

Звідси виражаємо масу натрій тетрагідроксоцинкату:

m(Na2Zn(ОH)4)•М(ZnSO4)=М(Na2Zn(ОH)4)•m(ZnSO2), тому

m(Na2Zn(OH)4)=М(Na2Zn(OH)4)•m(ZnSO2):M(ZnSO4)

Обчислюємо молярні маси речовин і підставляємо значення у формулу.

Mr(ZnSO4)=Ar(Zn)+Ar(S)+4•Ar(O)=65+32+4•16=161, М(ZnSO4)=161 г/моль,

Mr(Na2Zn(ОH)4)=2•Ar(Na)+Ar(Zn)+4•Ar(O)+4•Ar(H)=2•23+65+4•16+4•1=179,

М(Na2Zn(ОH)4)=179 г/моль

m(Na2Zn(OH)4)=179 г/моль•24,15 г:161 г/моль=26,85 г

Відповідь: 26,85 г

 

——————————- у виданні 2016 року———————— 

2. Які сполуки є амфотерними? Сполуки, для яких характерні і кислотні, і основні властивості, тобто оксиди і гідроксиди деяких хімічних елементів у ступенях окиснення +2, +3 та +4.

Наведіть приклади.

Оксиди: BeO, ZnO, SnO, PbO, Al2O3, Fe2O3, Cr2O3, TiO2.

Гідроксиди: Be(OН)2, Zn(OН)2, Sn(OН)2, Pb(OН)2, Al(OН)3, Fe(OН)3, Cr(OН)3, Ti(OН)4

 

3. Які хімічні елементи та в яких ступенях окиснення утворюють амфотерні речовини? Берилій (+2), Цинк (+2), Станум (+2), Плюмбум (+2), Алюміній (+3), Ферум (+3), Хром (+3), Титан (+4)

Інші завдання дивись тут…

Ba(OH)2 + h3SO4 → BaSO4 + h3O

Giáo dụcLớp 8

THPT Ле Хонг Фонг Отправить письмо 01.10.2022

Ba(OH) 2 + H 2 SO 4 → BaSO 4 + H 2 2 tác dụng H 2 SO 4 сау фан унг тху được kết tủa trắng. Hy vọng tài liệu giup ich cho ac bạn học sinh trong quá trình lam bài tập, cung như học tap. Mời cac bạn tham khảo.

Nội dung chính

Похожие статьи

0036

Ва(ОН)

2 + Н 2 SO 4 → BaSO 4 + 2H 2 O

2. Điều kiện phản ứng H 2 8 Ba ra 4

Ньет Донг

3. Hiện tượng phản ứng Ba(OH) 2 tác dụng H 2 SO

Nhỏ dung dịch Ba(OH) 2 vào axit H 2 SO 4 thì kón có hiếth ủa trắng

Bạn đang xem: Ba(OH)2 + h3SO4 → BaSO4 + h3O

4. Bài tập vận dụng liên quan

Câu 1. Nhỏ dung dịch Ba(OH) 2 o Hà 008 SO 4 тхий тхай хьен тунг ги:

A. Có khí không màu bay ra

B. Có kết tủa trắng

C. Khong có hiện tượng gì

D. Có kết tủa trắng xanh

Đáp án B: nếu nhỏ dung dịch Ba(OH)

2 vào axit H 2 cón th 4 tượng kết tủa trắng

Câu 2. Để nhận biết 2 dung dịch axit trong suốt HCl, H 2 SO 4 người ta sử dụng hóa chất nào sau đnday

ưnday 9000 ớc vôi trong

B. Quỳ tím

C. Dung dịch muối bari clorua

D. Dung dịch muối nitrat

Đáp án C

Câu 3. Cho các phản ứng sau

1) BaCl 2 + H 2 SO 4 ;

(2) Ba(OH) 2 + Na 2 SO 4 ;

(3) BaCl 2 + (NH 4 ) 2 SO 4

(4) Ba(OH) 2 + (NH 90 0 7 2 4) 900 8 СО 4 ;

(5) Ba(OH) 2 + H 2 SO 4 ;

Cac phản ứng có phương trình ion rút gọn: Ba 2+ + SO 4 2- → BaSO 4 là:

A.

(1), (2), (3)

B. (1), (2), (5)

C. (2), (3), (4)

D. (1), (2), (4)

Đáp án A

(1) BaCl 2 + H 2 SO 4 → BaSO 4 + 2HCl

phương trình ion rút gọn 9 0 8 9 + 1 SO 9 0 9 9 0 1 07 4 2- → BaSO 4

(2) Ba(OH) 2 + Na 2 SO 4 → BaSO 4 + 2NaOH

phương trình ion rút gọn: Ba 2+ + SO 4 2- → BaSO 8 90 (60 30 9007 4 90 ) BaCl 2 + (NH 4 2 SO 4 → 2NH 4 Cl + BaSO 4

Phương trình ion rút gọn: Ba2+ + SO 9 918-2 BaSO 918-90 0007 4

(4) Ва(ОН ) 2 + (NH 4 ) 2 SO 4 → BaSO 4 + 2NH

3
+ 2H 2 O

(5) Ba(OH) 2 + H 2 SO 4 → BaSO 4 + 2H 00 6 8 2 2 + H 2 Câu 4. Trung hòa vừa đủ 250 мл навоза dịch Ba(OH) 2 1M với dung dịch H 2 SO 4 15%. Khối lượng dung dịch H 2 SO 4 đã dùng là:

A. 163,3 gam

B. 326,6 gam

30 900 7 C. 217 312,6 гам

Чап ан А

n Ba(OH)2 = 0,25 моль

Ba(OH) 2 + H 2 SO 4 → BaSO 4 + 2H 2

25         0, 25 моль

Khối lượng H 2 SO 4 đã dùng là:

m ddh3SO4 = (0,25,98).100%/1903 = 163 0029 Кау 5.  Чо навоз dịch chứa các ion sau: Na + , Ca

2+ , Mg 2+ , Ba 2+ , H + , NO 3 . Muốn tách được nhiều cation ra khỏi dung dịch mà không đưa ion lạ vào dung dịch người ta dùng:

A. Dung dịch K 90 7 8 v 2 2 ừa đủ .

B. Dung dịch Na 2 SO 4 vừa đủ.

C. Dung dịch KOH vừa đủ.

D. Dung dịch Na 2 SO 3 vừa đủ.

Đáp án D

…………………………………

Mời cac bạn tham khảo tài liệu liên quan

  THPT Pht Gong Hong nội dung tài liệu phương trình hoa học Ba ( О) 2 + H 2 SO 4 → BaSO 4 + 2H 2 thể vận dụng dụng tốt vào các dạng bài tập cung như học tập trên lớp. Mời cac bạn cùng tham Khảo thêm Hóa lớp 12, Hóa học lớp 11, Hóa học lớp 10.

  Ngoai ra cac tài liệu trên, THPT Lênh group Lên Hᑓng чиа со тай лью хок тэп, кунг нхо бай гинг, giáo án hay miễn phí trên Facebook: Tài Liệu Học Tập THPT Lê Hồng Phong. Mời quý thầy cô cùng cac bạn đọc tham gia, để có thể cùng nhau chia sẻ nhận được những tai liệu mới nhất.

  Chúc cac bạn học tập tốt.

  Đăng bởi: THPT Lê Hồng Phong

  Chuyên mục: Giáo dục

  Похожие статьи

  = | Сбалансированное уравнение химической реакции

  Поиск

  Результаты поиска по химическому уравнению

  Реклама

  1 результатов найдено
  Отображение уравнения из 1 до 1 Страница 1 — Пожалуйста, прокрутите до конца, чтобы увидеть больше результатов

  Уравнение Результат #1

  Нажмите, чтобы увидеть более подробную информацию и рассчитать вес/моль >>

  5 18 127 90 0 0419
  png» substance-weight=»98.0785″> H 2 SO 4
  +4 барий сульфат
  (навоз) (навоз) ( lỏng) (кт)
  (кхонг мау) 24
  1 1 2 1 Хо Со Нгуен-Фантукхой (г/моль)
  Сомол
  22 Кхой лунг (г)


  Реклама

  Дополнительная информация об уравнении H

  2 SO 4 + Ba(OH) 2 → 2H 2 O + BaSO 4

  Условия реакции h3SO4 (OH) реагирует с бафуровой кислотой )2 (гидроксид бария) ?

  Для этого химического уравнения не найдено информации

  Объяснение: идеальные условия окружающей среды для реакции, такие как температура, давление, катализаторы и растворитель.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *